Log på webshoppen

Dagrofa Foodservice passer på dine personlige data

Dagrofa koncernen består af flere selskaber, som opererer inden for forskellige områder af dagligvare- og foodservice branchen. Det indebærer, at Dagrofa koncernen både agerer som dagligvaregrossist, foodservicegrossist og har en række detailbutikker, der markedsføres under varemærkerne MENY, SPAR, Min Købmand og Letkøb. Desuden drives en kæde af cash & carry butikker som handler med professionelle virksomheder indenfor eksempelvis kiosk og restauration.

Dagrofa koncernens detailbutikker udgøres både af selvstændige købmænd og butikker ejet af Dagrofa ApS. Dagrofa ApS udgør servicekontor for samtlige af Dagrofa koncernens detailbutikker. Cash & carry butikkerne ejes og drives af Dagrofa koncernen.

I forbindelse med dit medlemskab af en af vores kundeklubber, tilmelding til markedsføring, hvis du er ansat i koncernen, hvis vi har et professionelt samarbejde med dig eller øvrige lignende forhold, er det nødvendigt for os at behandle personoplysninger om dig om kunde, medarbejder eller samarbejdspartner.

De enkelte detailbutikker, cash & carry og selskaber i Dagrofa koncernen er hver for sig ansvarlige for overholdelsen af den gældende lovgivning, herunder GDPR samt databeskyttelsesloven. Denne persondatapolitik er gældende for alle virksomheder, detailbutikker og cash & carry butikker i Dagrofa koncernen. Denne politik suppleres af individuelle politikker når det er releveant. Der findes eksempelvis individuelle persondatapolitikker for vores kundeklubber. Såfremt der gælder en individuel persondatapolitik for behandlingen af dine personoplysninger, vil du blive gjort bekendt med denne inden behandlingen påbegyndes. Se vores hjemmesider for yderligere information.

Som led i en ansvarlig persondatapolitik og for at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer Dagrofa koncernen løbende, hvor høj risikoen er for, at behandlingen af dine personoplysninger påvirker dine grundlæggende rettigheder. Dagrofa koncernen tilpasser løbende sine interne retningslinjer samt sikkerhedsniveauet for behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af vurderingen.

1 DEN DATAANSVARLIGE

De individuelle selskaber i Dagrofa koncernen er selvstændigt ansvarlige for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med dit konkrete forhold til disse.  Du kan altid finde kontaktoplysninger på de individuelle detailbutikker, cash & carry butikker og selskaber på deres hjemmesider.

Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller er i tvivl om hvem i Dagrofa koncernen, der er dataansvarlig for dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Dagrofa koncernen ved brug af disse oplysninger:

Dagrofa ApS
Kærup Industrivej 12
4100 Ringsted
Cvr: 38 71 42 95
Telefon: 7233 2199
Mail: pdf@dagrofa.dk

2 FORMÅL & GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

Dagrofa koncernen behandler alene dine personoplysninger til bestemte og på forhånd definerede formål, samt i forbindelse med administration, service eller kontrol udført af Dagrofa koncernen til dig som medarbejder, kunde eller samarbejdspartner eller som led i Dagrofa koncernens almindelige drift.

Dagrofa koncernen vil eksempelvis behandle dine personoplysninger:

  • Hvis du er ansat eller søger ansættelse indenfor Dagrofa koncernen
  • For at kunne yde dig som kunde den bedst mulige service
  • Hvis du er samarbejdspartner og leverer til eller køber ydelser og produkter af Dagrofa koncernen
  • For at kunne udsende markedsføring, såfremt du har samtykket hertil
  • For at kunne opfylde en aftale vi har indgået med dig som kunde, medarbejder eller samarbejdspartner
  • For at kunne efterleve retsregler eller for at fastslå eller forsvare eventuelle retskrav
  • For at kunne yde service til gavn for vores medlemmer af vores kundeklubber samt kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere

Dagrofa koncernen behandler alene relevante og tilstrækkelige personoplysninger om dig i henhold til de formål, der er defineret i denne persondatapolitik eller en særskilt persondatapolitik.

3 DISSE OPLYSNINGER BEHANDLER VI

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

Vi behandler personoplysninger om dig:

  • Som er nødvendige og relevante for at kunne yde den service, vi skal levere til dig som kunde
  • Som er et nødvendigt eller naturligt led i Dagrofa koncernens forretningsgange og
  • For at kunne opfylde vores forpligtelse og varetage samarbejdet med dig som samarbejdspartner, dette omfatter også i nogle tilfælde almindelige personoplysninger for eksempel kontaktoplysninger på vores samarbejdspartneres medarbejdere.

De oplysninger Dagrofa koncernen behandler om dig vil som udgangspunkt være almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, kontaktoplysninger og lignende.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt for Dagrofa koncernen at behandle fortrolige oplysninger, f.eks. dit CPR-nr. eller følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger. Behandlingen af fortrolige eller følsomme oplysninger  vil oftest ske for at Dagrofa koncernen kan opfylde lovmæssige forpligtelser, som led i dit ansættelsesforhold i Dagrofa koncernen eller i forbindelse med retslige krav, for eksempel i forsikringssager.

Tv-overvågning:

De fleste af Dagrofa koncernens faciliteter, herunder butikker, lagre, produktionsenheder og kontorer har tv-overvågning installeret.

Formålet med tv-overvågningen er dels kriminalitetsforebyggende og dels at skabe tryghed for Dagrofa koncernens medarbejdere.

De områder der er tv-overvågede skal være tydeligt afmærkede på Dagrofa koncernens lokationer, og alle optagelser gemmes i maksimalt 30 dage, før disse automatisk slettes. I tilfælde af mistanke om eller konstatering af kriminelle forhold, vil tv-overvågningen blive gemt og overdraget til politiet eller anden relevant offentlig myndighed, og altså ikke slettes inden 30 dage.

Har du konkrete spørgsmål til Dagrofa koncernens brug af tv-overvågning, er du velkommen til at kontakte afdelingen for koncernsikkerhed på tlf. 7020 0268.

Behandling af personoplysninger som led i jobansøgning:

De enkelte detailbutikker og selskaber i Dagrofa koncernen håndterer som udgangspunkt selv jobansøgninger og rekruttering, der som udgangspunkt sker gennem rekrutteringsdatabaser.  Vi henviser dig derfor til vores rekrutteringssystem, som du kan finde her for Dagrofa og her for Dagrofa Foodservice, både hvis du ønsker at søge en stilling, som Dagrofa koncernen har slået op, men også hvis du ønsker at søge uopfordret. Du kan læse mere om Dagrofas rekrutteringsproces HER.

4 HVEM MODTAGER DINE PERSONOPLYSNINGER

Videregivelse af personoplysninger kan ske inden for Dagrofa koncernen såvel som med relevante tredjemænd. Videregivelse kan for eksempel ske til databehandlere, samarbejdspartnere i forbindelse med markedsføringstiltag, der er givet samtykke til, eller til eksterne IT-leverandører som led i drift og support af Dagrofa koncernens IT-systemer.

Dagrofa koncernen sikrer, at der er lovligt grundlag for videregivelsen af personoplysningerne, inden denne finder sted. Har du spørgsmål angående videregivelse af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Dagrofa koncernen.

Videregivelse kan desuden ske, når Dagrofa koncernen som følge af lov, myndighedskrav eller retskrav er pålagt at videregive oplysninger.

Dagrofa koncernen sikrer, at videregivelse af dine personoplysninger altid sker ved hjælp af tekniske foranstaltninger, som tilbyder en passende sikkerhed, når det tages i betragtning, hvilken type personoplysning, der er tale om. Dette kan for eksempel være ved hjælp af kodeordsbeskyttede dokumenter/filer eller kryptering.

Dagrofa koncernen sørger for, at der med Dagrofa koncernens databehandlere er indgået lovpligtige databehandleraftaler.

Hvis du interagerer med Dagrofa koncernens sider på de Sociale Medier modtager udbyderen af de Sociale Medier personoplysninger om dig. Dagrofa koncernen er fælles dataansvarlig for denne behandling sammen med udbyderen og behandlingen sker i overensstemmelse med denne politik.

5 OVERFØRSEL TIL 3. LANDE

Det kan ske at der videregives personoplysninger til aktører uden for EU/EØS-området, f.eks. i tilfælde hvor Dagrofa koncernen benytter sig af IT-systemer, samarbejdspartnere eller servere, som befinder sig uden for EU/EØS-området. I sådan et tilfælde sikrer Dagrofa koncernen kontraktsligt at samarbejdspartneren lever op til kravene i lovgivningen samt i denne persondatapolitik, så du fortsat kan føle dig sikker på, at dine personoplysninger behandles forsvarligt.

6 HVOR STAMMER PERSONOPLYSNINGERNE FRA

I langt de fleste tilfælde vil Dagrofa koncernen alene behandle personoplysninger om dig, som er modtaget direkte fra dig, eller som du har givet Dagrofa koncernen tilladelse til at indsamle andetsteds. Skulle det være tilfældet, at Dagrofa koncernen har modtaget dine personoplysninger fra tredjemand, vil du blive kontaktet med oplysning om, hvem der har videregivet dine personoplysninger til Dagrofa koncernen, hvordan dine personoplysninger behandles og dine rettigheder i henhold til denne behandling.

7 SIKKERHED VED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Med henblik på at sikre at Dagrofa koncernen alene behandler relevante og nødvendige personoplysninger om dig samt for at sikre overholdelsen af såvel lovgivningsmæssige samt Dagrofa koncernens egne retningslinjer vedrørende sikkerhed og sletning af personoplysninger, anvender Dagrofa koncernen flere IT-løsninger, som skal sikre, at dine personoplysninger omgives af et passende sikkerhedsniveau. Dagrofa koncernens IT-løsninger er ligeledes indrettet således, at det alene er relevante medarbejdere med et arbejdsbetinget behov herfor, der har adgang til dine personoplysninger.

Dagrofa koncernen har opstillet interne retningslinjer for både digital og manuel behandling af personoplysninger, som skal følges af alle Dagrofa koncernens medarbejdere. Disse retningslinjer indeholder blandt andet procedurer for dataansvar, sletning og generel behandling af personoplysninger.

Dagrofa koncernens IT-sikkerhed og interne retningslinjer bliver løbende afprøvet og gennemgået for altid at sikre et aktuelt og tidsvarende sikkerhedsniveau som led i Dagrofa koncernens ansvarlige behandling af personoplysninger.

Dagrofa koncernen sikrer så vidt muligt, at der alene behandles opdaterede og aktuelle personoplysninger om dig. Derfor kontrollerer og opdaterer Dagrofa koncernen løbende dine personoplysninger. Da Dagrofa koncernens services til dig, i høj grad er afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, bedes du kontakte den relevante enhed i Dagrofa koncernen, såfremt der sker ændringer i dine personoplysninger. Du har altid ret til at få berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger om dig. Se evt. nærmere under pkt. 10 om ”Dine rettigheder”.

8 PROFILERING & AUTOMATISKE AFGØRELSER

Dagrofa koncernen anvender som udgangspunkt ikke profilering eller automatiske afgørelser på baggrund af de personoplysninger Dagrofa koncernen har indsamlet om dig.

Såfremt Dagrofa koncernen i særlige tilfælde fraviger dette udgangspunkt og foretager profilering eller automatiske afgørelser, vil du specifikt blive oplyst herom forinden afgivelsen af dine personoplysninger.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod profilering og automatiske afgørelser. Vi henviser i øvrigt til de specifikke persondatapolitikker for vores kundeklubber og nyhedsbreve samt til vores cookiepolitik.

9 RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

I visse tilfælde vil Dagrofa koncernens behandling af dine personoplysninger bero på et samtykke, du har givet til denne behandling.

Dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger er frivilligt, men kan være nødvendigt, for at Dagrofa koncernen kan levere bestemte ydelser eller services til dig som kunde. I de tilfælde hvor du skal give samtykke, for at Dagrofa koncernen kan behandle dine personoplysninger, bliver du informeret om behandlingen af dine personoplysninger, inden du skal afgive samtykket.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage ved at henvende dig til Dagrofa koncernen eller til den konkrete butik eller datterselskab, som samtykket er givet til. Du skal være opmærksom på, at det kan være forbundet med konsekvenser i forhold til de ydelser eller services Dagrofa koncernen yder til dig, hvis du tilbagekalder dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Dagrofa koncernen skitserer disse konsekvenser i forbindelse med det enkelte samtykke.

Hvis Dagrofa koncernen ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, oplyses du om det nye formål og – såfremt det er nødvendigt – beder Dagrofa koncernen om dit samtykke, før behandlingen påbegyndes. Såfremt Dagrofa koncernen har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyses du herom.

Trækker du dit samtykke tilbage, har tilbagetrækningen først virkning fra dette tidspunkt. Dermed påvirkes lovligheden af Dagrofa koncernens behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke frem til dette tidspunkt ikke.

10 DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Dagrofa koncernens behandling af oplysninger om dig.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du kontakte Dagrofa koncernen via de anførte kontaktoplysninger.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Dagrofa koncernen behandler om dig.

Du kan indsende en indsigtsbegæring til Dagrofa koncernen ved at anvende den formular, som du finder på koncernselskabernes hjemmesider. Du kan også kontakte Dagrofa koncernens enheder via den ovenfor anførte e-mailadresse.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for Dagrofa koncernens almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Dagrofa koncernen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Dagrofa koncernens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

11 KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Dagrofa koncernen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.